Lom Sobov

Lom Sobov

  • 190 mm
  • F2,4
  • 1/200 s