Pozostatky...

Pozostatky...

  • 62 mm
  • F2,2
  • 1/400 s